Pic 1 Pic 2 Pic 3 Pic 4 Pic 5 Pic 6 Pic 7 Pic 8 Pic 9 Pic 10 Pic 11 Pic 12 Pic 13 Pic 14

Croeso i Ysgol Gorslas

 

 

    

Please click to open

Holiadur I Rieni Cyngor Sir Gar

File size: 66 KB (PDF File)

    

Gweledigaeth y Cwricwlwm

Yn Ysgol Gorslas rydym yn darparu Cwricwlwm eang a chytbwys mewn amgylchfyd hapus, iach a diogel o fewn cymuned gofalgar.

Trwy gyfoeth o brofiadau, datblygwn unigolion gwybodus ac uchelgeisiol gan feithrin gwerthoedd clir sy'n creu dinasyddion hyderus ac egwyddorol.

Anelwn i gael pawb i wneud eu gorau glas i gyrraedd y brig a chreu cyfranogwyr mentrus a chreadigol.  

  

Mae Ysgol Gynradd Gorslas yng nghanol pentref Gorslas. Mae'r wefan hon wedi cael ei baratoi i roi gwybod i ddarpar rieni a chynulleidfa ehangach am y paratoadau niferus ac amrywiol sydd yn cael eu gwneud gan ddisgyblion yr ysgol.

Defnyddiwch y botymau llywio uchod i'ch tywys o gwmpas y wefan i gael rhagor o wybodaeth am yr ysgol.

                                          

Ein Gweledigaeth

I greu amgylchedd dysgu hapus, diogel ac ysgogol
lle gall pob aelod o gymuned yr ysgol fagu hyder
a datblygu eu llawn potensial trwy gyfrwng yr
Iaith Gymraeg. Rydym ni yn Ysgol Gorslas yn anelu
at greu awyrgylch dysgu hapus a diogel drwy
ddarparu ar gyfer datblygiad cymdeithasol,
emosiynol a meddyliol pob disgybl gan hybu
disgwyliadau uchel bob amser. Anelwn at sicrhau
bod pob disgybl yn cael cyfleoedd i ddatblygu i’r
eithaf mewn ysgol ofalgar, gefnogol a digidol ddwyieithog.

    

Cliciwch yma i weld Prospectws yr Ysgol a'r Adroddiad Blynyddol i rieni

 

 Cliciwch ar y linc isod i gofrestru i'r Clwb Gofal Menter Cwm Gwendraeth ar nos Lun 

 Bookings Checkout | Y Cwtsh

 

Cliciwch yma i weld clipiau fideo sy'n esbonio HWB i'r cyfnod sylfaen 

 

Cliciwch yma i weld y dudalen polisiau